Vrije keuze van advocaat

Elke verzekeringsovereenkomst rechtsbijstand moet expliciet vermelden dat de verzekerde vrij is een eigen advocaat, of een andere persoon met de vereiste wettelijke kwalificaties, aan te stellen om hem te verdedigen, te vertegenwoordigen of zijn belangen te behartigen.

Artikel 156 van de Wet van 4 april 2014 betreffende Verzekeringen stelt immers:

In elke verzekeringsovereenkomst inzake rechtsbijstand moet uitdrukkelijk ten minste worden bepaald dat:

  1° wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of administratieve procedure, de verzekerde vrij is in de keuze van een advocaat of van iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet om zijn belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen;

  2° telkens er zich een belangenconflict met zijn verzekeraar voordoet, de verzekerde vrij is in de keuze van een advocaat of zo hij er de voorkeur aan geeft, iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet om zijn belangen te verdedigen.

Dit betekent dat wanneer u zou gedagvaard worden (bv. voor de politierechtbank), u vrij bent zelf een advocaat aan te duiden om uw belangen te verdedigen. Uw rechtsbijstandsverzekeraar, of uw makelaar, kan u een advocaat aanraden, maar kan u nooit verplichten om met een bepaalde advocaat, of een bepaald advocatenkantoor, samen te werken.  

Ook het Hof van Justitie oordeelde in haar arrest van 7 november 2013 (nr. C-442/12) dat een verzekerde niet contractueel kan verhinderd worden beroep te doen op een advocaat in het kader van een gerechtelijke of een administratieve procedure, en dat deze verzekerde conform art. 4 eerste lid van richtlijn 87/344 vrij is om zijn advocaat te kiezen. 

U bent dus vrij om zelf een advocaat aan te duiden. Aarzel in geen geval om zo snel mogelijk een advocaat te contacteren indien u een dagvaarding zou ontvangen hebben.