Algemene voorwaarden

De verhouding tussen de cliënt en de advocaat wordt beheerst door onderstaande algemene voorwaarden, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

De cliënt verbindt er zich toe alle nodige informatie te verstrekken omtrent zijn identiteit en alle gegevens eigen aan de situatie waarom de cliënt de advocaat raadpleegt. De cliënt staat zelf in voor de juistheid en de volledigheid van de verstrekte gegevens. Het niet correct meedelen van gegevens of de situatie onvolledig voorstellen, laten de advocaat niet toe een correct advies te verlenen. De advocaat wordt dan ook niet aansprakelijk geacht voor de gevolgen voortvloeiend uit verkeerde of onvolledige informatie.

Een advocaat is een eerste rechter en informeert de cliënt over zijn rechten, maar ook over zijn plichten. Relex Advocatenkantoor draagt een open communicatie en een transparante houding hoog in het vaandel. 

Erelonen worden, tenzij anders overeengekomen, aangerekend aan een uurtarief. Het tarief is afhankelijk van de complexiteit van de zaak en de spoedeisendheid waarmee de zaak dient behandeld te worden. De advocaat zal doorgaans een eerste provisie vragen, en indien van toepassing, tussentijdse voorschotten tijdens het verloop van de procedure. Erelonen, en de kosten (behoudens gerechtskosten), zijn onderhevig aan 21% BTW. Bij wanbetaling van facturen heeft de advocaat het recht zijn prestaties op te schorten tot de volledige betaling gebeurd is. 

Zowel de advocaat als de cliënt kunnen op elk moment de overeenkomst beëindigen. De geleverde prestaties dienen evenwel vergoed te worden. 

Staten van kosten en ereloon, evenals provisienota’s, dienen betaald te worden binnen een termijn van 30 dagen na het verzenden ervan. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan de wettelijke interestvoet. Indien binnen de 5 werkdagen geen gevolg gegeven wordt aan een schrijven tot aanmaning, zal benevens de verwijlinteresten, het bedrag van iedere achterstallige factuur van rechtswege verhoogd worden met een schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag, met een minimum van EUR 50. Indien men niet akkoord gaat met een factuur, dient men deze uiterlijk binnen een termijn van 15 dagen schriftelijk te protesteren. Bij betwisting is de rechtbank van Gent bevoegd en uitsluitend het Belgische recht van toepassing, tenzij de wet anders en dwingend zou bepalen.

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag waarvoor dekking wordt verleend door de polis beroepsaansprakelijkheid onderschreven door de Orde van Vlaamse Balies ten voordele van de advocaten van deze orde. Deze verzekering werd aangegaan bij AMLIN Europe NV via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899. De beroepsregels en gedragscode voor advocaten kan u terugvinden op www.advocaat.be.